Slovenský jazyk Český jazyk

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel:

David Zachar

Cestovní agentura - Amazing Tour

Poľovnícka 45

919 34 Biely Kostol

Slovensko

 

1  . Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající při prodeji zastupuje cestovní kancelář organizující zájezd a nebo poskytovatele jednotlivých služeb cestovního ruchu.

1.1  prodávajícím je:

David Zachar

Cestovní agentura - Amazing Tour

Poľovnícka 45

919 34 Biely Kostol

(dále jen "CA")

1.2  kupujícím je:

objednatel zájezdu a nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu, dále jen kupující.

1.3  předmětem smlouvy je:

koupě a prodej zájezdů a služeb nabízených na internetové stránce CA a koupě a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu na základě objednávky kupujícího prostřednictvím internetové stránky prodávajícího.

1.4  Jednotlivými službami cestovního  ruchu se rozumí:

zprostředkování ubytování, pronájmu automobilů, prodej letenek, průvodcovské služby, zabezpečení transferů, prodej jízdenek, vstupenek, SIM karet, knižních průvodců a map a dalších předmětů souvisejících s předmětem podnikání /dále jen služby/.

1.5  kontaktní údaje CA:

poštovní adresa: Poľovnícka 45, 919 34 Biely Kostol, Slovenská republika

mail:  info /zav./amazingtour.cz

telefon:
+421907123346
+421905316611

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby v CZK:
mBank SA, Praha
číslo účtu :670100-2208472508/6210
IBAN/SWIFT: CZ9462106701002208472508 / BREXCZPP                                                    

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby v € :
ČSOB, Trnava
číslo účtu: SK9375000000004025017640
SWIFT: CEKOSKBX

1.6 CA je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má uzavřenou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK informovali CA, že jsou řádně pojištěné proti úpadku CK.

Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jak v dané CK.

1.7 CA dále zprostředkovává prodej jednotlivých služeb na základě objednávky kupujícího. Jednotlivé služby uveřejněné na internetové stránce CA si objednáváte za stejnou cenu a podmínek jak u poskytovatele těchto služeb. Za všechny další jednotlivé služby platí smluvní cena uvedená v cenové nabídce prodávajícího.

1.8 Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o obstaraní zájezdu, která má další neoddělitelnou součást, a to všeobecné obchodní podmínky CK organizující zájezd.

Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o zprostředkování jednotlivých služeb, která má další neoddělitelnou součást, a to všeobecné obchodní podmínky partnera poskytujícího tyto služby.

Pro jednotlivé služby objednané kupujícím přímo od našeho smluvního partnera /kliknutím na odkaz a nebo banner na naší internetové stránce s následným přesměrováním na internetovou stránku našeho smluvního partnera/ platí všeobecné obchodní podmínky smluvního partnera.

2. Objednávka

2.1 každý návštěvník stránky www.amazingtour.cz může poslat libovolné množství nezávazných objednávek. CA obvykle nemá v momentě objednání zájezdu a nebo služeb kupujícím informace o tom, jestli je daný zájezd a nebo služba volná a nebo ne.

2.2 CA si vyhrazuje právo po objednávce na úpravu případných nepřesností, které můžou vzniknout při ručním přepisu zájezdu nebo služby do databáze www.amazingtour.cz.

2.3 CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, a to i bez odpovědi kupujícímu.

3. Vyřizování objednávek

3.1 po přijetí nezávazné objednávky vykoná CA rezervaci zájezdu a nebo služby .

V případě, že to není možné CA okamžitě kontaktuje kupujícího a dohodne další postup.

3.2 při úspěšné rezervaci zájezdu je kupujícímu zaslaná smlouva o obstarání zájezdu s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu buď faxem, emailem, poštou, a to na náklady CA.

3.3 při úspěšné rezervaci služby jsou kupujícímu zaslány pokyny na úhradu služby buď faxem, emailem, poštou, a to na náklady CA. Při službách, které vyžadují okamžitou platbu při objednávání /např . letenky Ryanair/ služby, bude rezervace vykonána až po uhrazení zálohy kupujícím ve výšce kupní ceny služby.

3.4 CA informuje kupujícího do jaké doby je potřebné zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA. Termíny pro platbu zálohy a nebo doplatku jsou pro kupujícího závazné a CA není odpovědná za následky opožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace a nebo zájezdu). Smlouva o obstarání zájezdu se stává závaznou okamžikem zaplacení zálohy kupujícím.

4. Platba

4.1 za běžné zájezdy objednávané víc, jak 1 kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí kupující zpravidla 50% z jeho kupní ceny, následně 1 kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou sumu do plné ceny zájezdu.

4.2 zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně jak 1 kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí kupující jednorázově v plné výšce kupní ceny na účet CA, případně po dohodě přímo na účet dané CK, v pobočce příslušné banky, bankovým převodem, nebo osobně v kanceláři CA.

4.3 kupující bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se smlouva o obstarání zájezdu nepovažuje za uzavřenou a kupující má nárok bez prodlení na vrácení všech už uhrazených plateb. Kupující ale nemá nárok na náhradu škody.

4.4 při úspěšné rezervaci služby se kupující zavazuje uhradit cenu služby nejpozději 3 dni před datem uvedeném v potvrzení o rezervaci. Pokyny na úhradu služby budou kupujícímu zaslané buď faxem, emailem, poštou, a to na náklady CA. Při službách, které vyžadují okamžitou platbu při objednávaní /např . letenky Ryanair/ služby, bude rezervace vykonaná až po uhrazení zálohy kupujícím ve výšce kupní ceny služby.

Kupující bere na vědomí při zakoupení služby, že může ve výjimečných případech nastat situace, kdy poskytovatel rezervaci služby nepotvrdí. V takovém případě má kupující bez prodlení nárok vrácení všech už uhrazených plateb, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od data kdy poskytovatel služby vrátil uhrazenou částku prodávajícímu. Kupující ale nemá nárok na náhradu škody.

4.5 objednávka se stává závaznou okamžikem zaplacení zálohy.

4.6 poplatky za platbu jsou hrazeny takto:

-poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od kupujícího na účet CA hradí kupující

-poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA

-poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník a nebo CA)

-poplatky za vrácení přeplatku kupujícímu nese CA bez ohledu na příčinu

Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tomto případě platí podmínky CK.

5. Cestovní doklady

Potřebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží kupující od CA a nebo příslušné CK. Závisí na termínu a krajině, kterou chce kupující navštívit. Doklady jsou doručené kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dní od jejich doručení do CA organizátorem zájezdu a nebo služby, případně přímo od organizátora zájezdu a nebo poskytovatele služby. Letenky k zájezdům a doklady k zájezdům typu Last minute můžou být odevzdány až přímo na letišti organizátorem zájezdu.

6. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejprve u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat podle podmínek dané CK zálohovou platbu až ve výši 100% kupní ceny ještě před rezervací zájezdu. Rezervace je ihned závaznou a vztahují se na ni ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si kupující nevybere jiný zájezd.

7. Storno podmínky

Kupující je oprávněn stornovat objednaný zájezd a nebo službu následovně:

-až do okamžiku složení zálohy a nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.

-po podpisu smlouvy podle storno podmínek dané CK organizující zájezd

-po složení zálohy a nebo uhrazení kupní ceny služby podle storno podmínek poskytovatele služby.

8. Reklamace

8.1 reklamaci zájezdu musí kupující zaslat písemně na e-mail info@amazingtour.cz a nebo doporučeně na adresu CA, připojit reklamační protokol potvrzený delegátem CK a poskytnout dokumentaci nedostatků. Jsme cestovní agentura a podle zákona neodpovídáme za služby poskytované cestovní kanceláří a nemůžeme rozhodovat o oprávněnosti reklamace. Po jeho obdržení je reklamace ihned postoupena pořadateli zájezdu - CK, která je povinná se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě. O postupu reklamace budeme kupujícího bez prodlení informovat.

8.2 za porušení závazků plynoucích z cestovní smlouvy odpovídá cestovní kancelář, se kterou má kupující uzavřenou cestovní smlouvu. Cestovní kancelář odpovídá bez ohledu na to, že závazky by měli být splněné cestovní kanceláří a nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

8.3 cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu při službách, které nejsou dojednané v cestovní smlouvě, organizovaných jiným subjektem, které si kupující objedná na místě u delegáta, hotelu či jiných organizací. Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma a nebo dáreček zdarma.

8.4 reklamaci objednaných jednotlivých služeb musí kupující zaslat písemně na e-mail info@amazingtour.cz a nebo doporučeně na adresu CA, připojit reklamační protokol a poskytnout dokumentaci nedostatků. Jsme cestovní agentura a podle zákona neodpovídáme za služby poskytované jinými právními subjekty a nemůžeme rozhodovat o oprávněnosti reklamace. Reklamace je po obdržení ihned zaslána poskytovateli služby, který je povinný se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě. O postupu reklamace budeme kupujícího bez prodlení informovat.

9. Odmítnutí kupujícího

CA si vyhrazuje právo odmítnout kupujícího zejména v případech:

-kupující zasílá opakovaně neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky (rezervace) a nebo,

-zasílá objednávky (rezervace) s vědomím, že si zájezd neobjedná,

-kupující víc než v dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace,

-kupující ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.

10. Osobní údaje

10.1  Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) poskytnuty kupujícím při využívaní  serveru a služeb www.vsichninaplaz.cz, jsou osobními údaji a kupující souhlasí s jejich zpracováním v smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů. Prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10.2  Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů, aby CA zpracovávala a uschovávala jeho osobní data, které jsou potřebné při činnosti CA a zpracovávala je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje CA tento souhlas na dobu neurčitou. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně e-mailem odvolat na adrese inf /zav./amazingtour.cz a jeho údaje budou bez zbytečného odkladu odstraněny z naší databáze.

10.3  Prohlašujeme, že všechny údaje kupujícího považujeme za vysoko důvěrné a použijeme je jen pro vlastní potřebu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů, k zlepšení a spravování svých služeb, k obchodným a marketingovým účelům. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt, tak to bude jen v rámci spolupráce na činnostech prodávajícího a tento subjekt nesmí údaje poskytnout jiné osobě.

10.4 Vaše osobní údaje jsou uloženy na serveru. Podle zákona máte kdykoli právo nás písemně žádat o poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.

10.5 Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu CA zasílala zprávy o činnosti, nabídkách a akcích CA bez předcházející žádosti kupujícího na zasílání takovýchto zpráv.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právem Slovenské republiky a to ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona Č.281/2001 Sb.
11.2 Prodej zájezdů a služeb je prováděn prostřednictvím internetu a za místo prodeje se považuje Slovenská republika. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn podnikat s předmětem podnikání cestovní agentura na základě živnostenského listu vydaného ŽR OÚ Trnava, č. 250-39927.
11.3 Obě strany se dohodly, že případné spory budou řešit smírem. Pokud se strany nedohodnou, spor bude řešen prostřednictvím příslušného soudu v Slovenské republice.
11.4 Hodnocení ("hvězdičky") ubytovacích kapacit mají subjektivní povahu a nemusí se shodovat s oficiální kategorizací ubytovací kapacity.
11.5 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce prodávajícího.
11.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu objednáním zájezdu nebo služby. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

V Bielom Kostole, dne 16.9.2018                                                             
Zachar David

majitel agentury

Zájezdy německých cestovek
Země
Letiště
Odjezd
Příjezd
Stravování
Kategorie
Délka
Dospělý
Dětí
Věk dětí
Kontakt


Cestovní agentura
Amazing Tour


David Zachar
Poľovnícka 45
919 34 Biely Kostol

+421 905 316 611
+421 907 123 346

IČO: 51095521

napište nám

Doporučujeme